1. DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH

XS Series
0.7-3KW
1 Pha - 1 MPPT
Xem chi tiết
NS Series
1-3KW
1 Pha - 1 MPPT
Xem chi tiết
DNS Series
3-6KW
1 Pha - 2 MPPT
Xem chi tiết
SDT G2 Series
4-10KW
3 Pha - 2 MPPT
Xem chi tiết
MS Series
5-10KW
1 Pha, 3 MPPT
Xem chi tiết

2. DÀNH CHO THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP

SDT Series
12-20KW
3 Pha - 2 MPPT
Xem chi tiết
SMT Series
25-36KW
3 Pha - 3MPPT
Xem chi tiết

3. DÀNH CHO THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN

Inverter Goodwe HT Series
100-136KW
3 Pha - 12 MPPT
Xem chi tiết
MT Series
50-80KW
3 Pha - 4 MPPT
Xem chi tiết

4. LƯU TRỮ

SBP Series
3-5KW
1 Pha - AC Retrofit (LV Battery)
Xem chi tiết
BT Series
5-10KW
3 Pha - AC Retrofit (HV Battery)
Xem chi tiết
EM Series
3-5KW 50A
1 Pha - Hybrid (LV Battery)
Xem chi tiết
ES Series
3.6-5KW 100A
1 Pha - Hybrid (LV Battery)
Xem chi tiết
ET Series
5-10KW
3 Pha - Hybrid (HV Battery)
Xem chi tiết

INVERTER GOODWE

Inverter Goodwe HT Series
100-136KW
3 Pha - 12 MPPT
Xem chi tiết
XS Series
0.7-3KW
1 Pha - 1 MPPT
Xem chi tiết
NS Series
1-3KW
1 Pha - 1 MPPT
Xem chi tiết
DNS Series
3-6KW
1 Pha - 2 MPPT
Xem chi tiết
SDT G2 Series
4-10KW
3 Pha - 2 MPPT
Xem chi tiết
MS Series
5-10KW
1 Pha, 3 MPPT
Xem chi tiết
SDT Series
12-20KW
3 Pha - 2 MPPT
Xem chi tiết
SBP Series
3-5KW
1 Pha - AC Retrofit (LV Battery)
Xem chi tiết
BT Series
5-10KW
3 Pha - AC Retrofit (HV Battery)
Xem chi tiết
SMT Series
25-36KW
3 Pha - 3MPPT
Xem chi tiết
EM Series
3-5KW 50A
1 Pha - Hybrid (LV Battery)
Xem chi tiết
ES Series
3.6-5KW 100A
1 Pha - Hybrid (LV Battery)
Xem chi tiết
ET Series
5-10KW
3 Pha - Hybrid (HV Battery)
Xem chi tiết
MT Series
50-80KW
3 Pha - 4 MPPT
Xem chi tiết

TẤM QUANG ĐIỆN